εμπορευματολογία

εμπορευματολογία
Επιστήμη που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των εμπορευμάτων, της ιστορίας τους, της προέλευσης, των φυσικών και χημικών τους χαρακτηριστικών, των ιδιοτήτων, των εφαρμογών και της παραγωγής τους. Στην πραγματικότητα η ε. αποτελεί σύνθεση πολλών επιστημών, όπως η φυσική, η χημεία, η βοτανική, η γεωγραφία, η οικονομία και το δίκαιο. Αντικείμενο της ε. δεν αποτελεί το σύνολο των εμπορευμάτων, αλλά μόνο εκείνα που, εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, είναι κατάλληλα να τροφοδοτήσουν, να συμπληρώσουν ή να υποβοηθήσουν τις παραγωγικές λειτουργίες. Με άλλα λόγια, η ε. περιορίζει τις μελέτες της στις πρώτες ύλες, στα ημικατεργασμένα προϊόντα και σε ορισμένα τελικά προϊόντα που χρησιμεύουν ως εργαλεία. Η μελέτη ενός αντικειμένου από εμπορευματολογική άποψη συνίσταται στην υπογράμμιση των ειδικών εκείνων χαρακτηριστικών που επιτρέπουν τη διάκρισή του από άλλα όμοια και τον καθορισμό του βαθμού καταλληλότητάς του για ορισμένες χρήσεις. Για τον σκοπό αυτό, μετά τον ακριβή καθορισμό της εμπορικής ονομασίας του εμπορεύματος, η εμπορευματολογική μελέτη προχωρά στην περιγραφή της προέλευσής του, χαρακτηρίζοντάς την ως φυσική ή τεχνητή, προσδιορίζει τις μεθόδους που είναι αναγκαίες για την παραγωγή του και τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται γι’ αυτή, καταγράφει τους τόπους παραγωγής και τις κυριότερες αγορές. Για να υπογραμμίσει την ιδιαίτερη φύση του εμπορεύματος, η ε. περιγράφει τα σχετικά διακριτικά χαρακτηριστικά του· αυτά μπορεί να είναι φυσικά (όπως πυκνότητα, πλαστικότητα, σκληρότητα, αγωγιμότητα κλπ.), χημικά, μορφολογικά ή να αφορούν στοιχεία όπως το χρώμα, η οσμή, η γεύση κλπ. Σημαντικός κλάδος της ε. είναι η μελέτη των αλλοιώσεων, δηλαδή των φθορών που παρουσιάζονται στα εμπορεύματα λόγω διαφόρων αιτιών, οι οποίες οφείλονται κυρίως στην επίδραση του φωτός, της ζέστης, της υγρασίας, σε ζωικά ή φυτικά παράσιτα ή σε ελαττώματα κατασκευής ή συντήρησης. Προς όφελος των αγοραστών, η ε. ασχολείται, επίσης, με τη νόθευση και την παραποίηση των εμπορευμάτων. Τέλος, η ε. έχει στρέψει το ενδιαφέρον της και στον τομέα της συσκευασίας, που παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στο εμπόριο όσο και στη συντήρηση των προϊόντων.
* * *
η
επιστήμη που ασχολείται με τη γνώση τών αγαθών που αποτελούν εμπορεύσιμα προϊόντα, καθώς και με την ορθή εκτίμηση τής αξίας τους, έπειτα από μελέτη τής προελεύσεως, τής ποιότητας τών υλικών, τού τρόπου τής κατασκευής, τού τρόπου ελέγχου τής γνησιότητας ή τής νοθείας τους κ.λπ.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • εμπορευματολογία — η η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη των εμπορευμάτων από εμπορική σκοπιά, η εμπορευματογνωσία …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • -λογία — (AM λογία) β συνθετικό αφηρημένων θηλυκών ονομάτων που σχηματίστηκαν από ονόματα σε λόγος ή από ρ. σε λογώ και ανάγονται στο ρ. λέγω είτε με τη σημασία τού «μιλώ», άρα και τού «ασχολούμαι με κάτι» (πρβλ. αερολογία, ευφυολογία, φιλολογία), είτε με …   Dictionary of Greek

  • εμπορευματογνωσία — η εξάσκηση και ικανότητα στη σωστή εκτίμηση τής αξίας τών εμπορευμάτων (βλ. και εμπορευματολογία) …   Dictionary of Greek

  • εμπορευματολογικός — ή, ό αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στην εμπορευματολογία …   Dictionary of Greek

  • εμπορευματολόγος — ο αυτός που ασχολείται με την εμπορευματολογία …   Dictionary of Greek

  • μάρκετινγκ — Ο τομέας της παραγωγής που αφορά τη ροή των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από τον παραγωγό στον καταναλωτή. Πιο απλά ο όρος δηλώνει τη διανομή και πώληση των αγαθών. Στην έννοια του μ. περιλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες που… …   Dictionary of Greek

  • εμπορευματογνωσία — η η εμπορευματολογία (βλ. λ.) …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • εμπορευματολόγος — ο αυτός που ασχολείται με την εμπορευματολογία (βλ. λ.) …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”